شهری

رئیس شورای شهر مشهدمقدس گفت: بودجه حمایتی ورزش قهرمانی در سال 98 باید درصدی از بودجه ورزش همگانی باشد و در سایه حمایت از ورزش قهرمانی، ورزش همگانی مورد غفلت قرار نگیرد.

لیست شهری

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها