«بروس‌لى» و همدستانش در چنگال پلیس

 15 آذر 1397 ساعت 09:06  |  39  بازدید
«بروس‌لى» و همدستانش در چنگال پلیس

سردسته باند زورگيرى معروف به «بروس لى» به همراه دو همدســتش كه با استفاده از يك دستگاه تيباى سفيد، با حمله به طعمه هاى خود در سطح شهر مشهد از آن ها زورگيرى مى كردند، طى يك عمليات ضربتى پليس دستگير شدند.به گزارش پایگاه خبری صبح هشتم، پرونده سرقت هاى خشن باند «بروس لى» زمانى در دستور كار كارآگاهان پليس آگاهى استان قرار گرفت كه يكى از شهروندان با طرح شكايتى در شعبه 203 دادسراى مشهد اعلام كرد: در حوالى خيابان پايدارى و در پياده رو در حال حركت بودم كه در يك لحظه يك خودروى تيبا در نزديكى من توقف كرد و دو نفر با سرعت از خودرو پياده و به سمت من حمله ور شدند. 
شــاكى ادامه داد: آن ها ســر و صورت خود را پوشانده بودند. 
همچنين يكى از آن ها شوكر و ديگرى هم يك شمشير بزرگ در دستش بود. چند ثانيه بيشتر طول نكشيد كه خودشان را به من رساندند و تهديدم كردند هرچه همراه دارم به آن ها بدهم، در غير آن صورت من را با چاقو خواهند زد. 
كمى بعد سارقان مسلح به ســلاح سرد، 700 هزارتومان پول نقد و گوشى تلفن همراه من را گرفتند و به سرعت سوار تيبايى شدند كه راننده آن، انتظار آن ها را مى كشيد و فرار كردند. 
آغاز رد زنى باند«بروس لى» پس از شــكايت شاكى در شــعبه ويژه سرقت، مقام قضايى از ماموران اداره مبارزه با جرايم خشــن پليس آگاهى خواست تا عاملان زورگيرى را شناسايى كنند.در حالى تحقيقات فنى و پليسى ماموران براى رد زنى باند معروف به «بروس لى» آغاز شد كه هر روز بر تعداد شاكيان پرونده افزوده مى شد. بررسى هاى پليسى نشان مى داد كه سارقان در مناطق مختلف شهر مشهد مانند بلوار پيروزى، قاســم آباد و ميدان شهيد فهميده، دست به بيشترين زورگيرى هاى خشن خود زده اند. اقدامات شبانه روزى تيم زبده پليس آگاهى استان سرانجام به نقطه اى رسيد.
كه آن ها توانســتند مالك خودرو را شناسايى كنند، اما مالك خودرو در سيستم پليس راهور يك زن بود، در مقابل نامى از او در هيچ يك از سرقت ها برده نشده بود!

زورگيرى بجاى مسافركشى! 
ماموران مالك خودرو را در محدوده خيابان حُر شناسايى و وى را مــورد بازجويى قرار دادند و به همين واســطه پازل مفقوده معماى سرقت ها سرجايش قرار گرفت و زن جوان كه خودش شوكه شــده بود مدعى شد: خودروى تيبا متعلق به من است و چند ماهى هســت كه خودرو را به شــوهرم داده ام تا با آن مسافركشى كند. او هم به من گفته بود كه در تاكسى اينترنتى كار مى كند! 
محل اختفاى شوهر زن جوان هم لو رفت و ماموران او را طى يك عمليات غافلگيرانه دستگير كردند. متهم كه به جاى مسافركشى راننده گروه زورگيران خشــن شده بود، مدعى شد كه همراه با دو نفر ديگر اقدام به پرســه زنى در شــهر و شكار طعمه هاى خود مى كرده اند. راننده باند زورگيرى در ادامه معترف شد كه سردســته باند معروف به «بروس لى» در حوالى شهر مخفى شده اســت.

اين گزارش حاكى است: به همين واسطه بود كه پليس محل اختفاى سركرده باند را محاصره و متهم را دستگير كرد. درحالى كه پليس هويت متهم را شناسايى كرده بود، اما «بروس لى» قصد داشــت با شــيوه اى كاملاً ساده لوحانه به ماموران بقبولاند كه او سركرده باند نيست و اشتباهى دستگير شده، اما وقتى با راننده باند مواجه شد، ديگر جايى براى ادامه انكار هويتش نديد! 
با دستگيرى سركرده باند دو متهم با برخى از شاكيان پرونده مواجهه حضورى داده شده و توسط شاكيان مورد شناسايى قرار گرفتند. در همين ميان يكى از شاكيان گفت: آن ها در حاشيه شهر با تيبا جلوى موتورسيكلت من پيچيدند و به زور شمشير و شوكر موتور سيكلت و گوشى تلفن همراه من را سرقت كردند. 
پس از اين اقدام، متهمان نفر سوم باند را هم لو دادند و پليس او را هم دســتگير كرد. در پى دستگيرى متهم موتورسيكلت مالباخته و چند گوشى تلفن همراه سرقتى از محل دستگيرى آخرين عضو باند كشف شد.

28شاكى متهمان را شناختند 
پس از آن يكى از اعضاى باند در بازجويى هاى پليسى اعتراف كرد كه از هر زورگيرى حدود 100 تا 150 هزار تومان ســهم او مى شده است! 
با دســتگيرى تمامى اعضاى باند ســرقت هاى خشن و پايان مراحل انتظامى، متهمان به شــعبه 203 منتقل شــدند و در حالى كه بيش از 28 نفر از افرادى كه طعمه ســرقت هاى باند «بــروس لى» قرار گرفته بودند با شناســايى متهمان از آن ها شــكايت كردند، بازپرس پرونده پس از تفهيم اتهام ســرقت مسلحانه با سلاح سرد و شــوكر به اعضاى باند، آن ها را براى كشف ديگر ســرقت هاى احتمالى به صورت موقت در اختيار ماموران اداره مبارزه با جرايم خشــن پليس آگاهى استان قرار داد.


منبع خبر: مشهد فوری

  افزودن نظر

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها

آخرین یادداشتها