09 اسفند 1397  |  4

  هنر اجرا (پرفورمنس) با پیام‌های آموزشی و ترویجی در سطح خیابان‌های شهر مشهد

کاری از اداره آموزش شهروندان سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد