25 اسفند 1397  |  5

  نشست خبری مدیرعامل آتش نشانی مشهد

نشست خبری مدیرعامل آتش نشانی مشهد در آستانه چهارشنبه سوری برگزار شد.