•  صفحه اصلی
  • بازدید رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد از میدان بار نوغان
 17 اردیبهشت 1398  |  6

  بازدید رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد از میدان بار نوغان

بازدید رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد از میدان بار نوغان

Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name