•  صفحه اصلی
  • مشهدالرضا(ع)؛ مهیای استقبال از نیمه شعبان
 31 فروردین 1398  |  5

  مشهدالرضا(ع)؛ مهیای استقبال از نیمه شعبان

مشهدالرضا(ع) یکپارچه آماده و مهیای نیمه شعبان است و این روزها در شهر جنب و جوش خاصی مشاهده می‌شود.

Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name