•  صفحه اصلی
  • نصب و استقرار یک نانوایی اعزامی از سوی شهرداری مشهد در شهرستان سیل زده آق قلا
 26 فروردین 1398  |  3

  نصب و استقرار یک نانوایی اعزامی از سوی شهرداری مشهد در شهرستان سیل زده آق قلا

نصب و استقرار یک نانوایی اعزامی از سوی شهرداری مشهد در شهرستان سیل زده آق قلا

Photo Name
Photo Name
Photo Name