•  صفحه اصلی
  • بازدید شهردار مشهد و اعضای شورای شهر از خط 2 قطارشهری
 26 اسفند 1397  |  17

  بازدید شهردار مشهد و اعضای شورای شهر از خط 2 قطارشهری

بازدید شهردار مشهد و اعضای شورای شهر از خط 2 قطارشهری

Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name