26 اسفند 1397  |  9

  ماهی قرمز

-ماهی قرمز در قاب سفره هفت سین نوروز،انتخابی زیبایی شناختی است که در میان خانواده های ایرانی رواج دارد.به همین خاطر عرضه و خرید ماهیان قرمز در آستانه نوروز یکی از بخش های پر جنب و جوش و رنگین بازار نوروزی است این در حالی است که اخیرا دوستداران محیط زیست در ارتباط با نحوه نگهداری از ماهیان قرمز نگرانی هایی را مطرح کرده اند.

Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name